Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Informasjon om skolestart finn du her;

Vi har i dag fått melding om brunt vatn i fleire område i kommunen. Vi veit per tidspunkt ikkje kor mange eller kva område som er berørt av dette.

Vi ber dei som opplever dette spyle godt ut i ei kaldvasskrane til vatnet er klårt. Aukra kommune har sett i verk tiltak for å spyle ut på nettet og håper dette vil begrense omfanget av brunt vatn på nettet.

Informasjon om oppstart, sikkerheit, trafikkavvikling med meir finn de i lenka under;

På grunn av vasslekasje på strekninga Eidskrem - Tverlia, kan vatnet vere noko brunt. Ber om at det ikkje vert brukt meir vatn enn naudsynt framover. Kommunen jobbar med saka.

Pleie og Omsorg ønskjer å få svar på kva som er brukeropplevd kvalitet på tenesta.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, varslar Aukra kommune at det blir starta arbeid med reguleringsplan for Gossen motorsenter. Frist for merknader er 26. august 2020.

På grunn av situasjonen rundt Covid-19, så har fleire av dei kommunale lokala ikkje vore tilgjengeleg for publikum dei siste månadane. Smittevernlegen har godkjent at nokre av lokala kan nyttast av publikum under ulike føresetnader: 

Førebels er det ikkje nødvendig å avgrense anna enn hagevatning med spreiar og vatning med svetteslange eller dryppvatning. Utanom hagevatning kan ein bruke vatn som normalt.