Aktuelt

Bustadfeltet er no ferdig opparbeida og 31 einebustadtomter er klare for sal. Du kan tinge tre tomter i prioritert rekkefølge. Feltet for konsentrert utbygging vil bli lagt ut for sal for lovleg etablert føretak seinare.

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

Er du opptatt av Aukra si historie? No kan du vere med i Aukra historielag.

Helseplattformen er eit stort prosjekt som har vore i gang sidan 2012. Prosjektet skal skaffe og innføre ein felles elektronisk pasientjournal for sjukehus, fastlegar og kommunehelsetenesta i heile Midt-Noreg. Vi er då utprøvingsregion for det nasjonale målbiletet «Éin innbyggjar - éin journal» gjennom Helseplattformen.  

Planen er både for tilsette og foreldre som har ei rolle for barna i overgangen frå barnehage til skole.

Frist for merknader er 25. april 2019

Til brukarar av legevakt og ambulanse i Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal

Faktura på kommunale gebyr 1. termin er no sendt ut til alle husstandar. Frå 2018 til 2019 har Aukra kommunestyret vedtatt ei samla gebyrauking på omlag 15 % for å dekkje kommunen sine kostnadar på områda.

Eining for innvandring og integrering arrangerer i samarbeid med Aukra kulturskole Internasjonal veke i Aukra kommune.

Skatteliste for eigedomsskatt i Aukra kommune ligg ute til offentleg ettersyn i 3 veker frå 1. mars 2019. 

Fann du det du leita etter?