Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Aktuelt

Aukra kommune skal ut med anbod på kommunal brøyting og vintervedlikehald for neste periode frå oktober 2020. I samband med dette inviterar vi til eit informasjonsmøte for alle interessentar.

Du kan velje å motta månadleg faktura for kommunale avgifter. Du kan søkje om månadleg faktura allereie no, men tilbodet vil gjelde frå 1. april 2020.

Måndag 10. februar startar ny legevaktsordning for Aukra og tidlegare Midsund kommune.

I medhald av plan og bygningslova § 12-12, har Aukra kommunestyre i møte den 19. desember 2019, sak 116/19, vedteke privat reguleringsplan Tahaugen næringspark.

Frå 1. januar 2020 vil kommunen sende ut brev digitalt til innbyggjarane våre. Dette skjer via tenesta SvarUT. 

Frå nyttår av vil det nye brannvernsamarbeidet Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) vere operative. NORBR vil ha ansvaret for brannberedskap, førebyggjandetenester og utføring av tilsyn/feiing i kommunane Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma, Aukra og Molde.

Endringar i legevaktsordninga for Aukra gjeld først frå 10. februar 2020.

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

Aukra kommune jobbar i desse dagar med å ta i bruk ny rutine for distribusjon av fakturaer slik at mengda av digital utsending vert auka. Dette lettar arbeidet både for oss, og for dei som mottek faktura. Den nye forma for utsending resulterer òg i ein ny fakturablankett.

Som ei følgje av den nye løysinga vil alle faktura bli forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Rekning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i ein e-post. Om dette ikkje er mogleg vert fakturaen levert som papirfaktura i postkassa di. 

Formannskapet har i møte den 02. desember 2019 innstilla seg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023. Saka skal opp i neste kommunestyremøte.