Aukra kommune si heimeside

Aukra kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at nettsidene og dei digitale læremidla våre i størst mogeleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkta og tenestene sine universelt utforma.

Desse tenestene er i bruk på kommunen si heimeside. Ikkje alle tenestene er vurdert/testa fullt ut. Kva krav det gjeld er opplyst i sjølve tilgjengelegheitserklæringa for den aktuelle nettstaden. Aukra kommune jobbar med å teste alle krav.  Kommunen har ikkje mulegheit til å publisere enkelte av erklæringane i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her. 

Her finn du oversikta over alle kommunen sine tilgjengelegheitserklæringar

Kontakt

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 94 82 64 42
Aaslaug Søreide
Servicesjef
E-post
Mobil 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30