Frist for å søkje om barnehageplass er 1. mars 2020

Aktuelt

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 14. august 2019, sak 34/19, å leggje reguleringsplan Tahaugen næringspark ut til høyring og offentleg ettersyn. Reguleringsplanen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i seks veker, i perioden 16.08.2019 - 30.09.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen

Måndag 19. august 2019 startar det nye skoleåret.

Møre og Romsdal fylkeskommune vil som tidlegare ha eit utvida kollektivtilbod under Moldejazz. Det blir ekstra avgangar både på dag, kveld og natt.

Miljødirektoratet har motteke søknad frå Gassco AS om endring av løyve til verksemd etter forureiningslova for Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Aukra kommunestyre i møte den 18. juni 2019, sak PS42/19, vedteke detaljplan for ny veg mellom Gossen og Oterøya, Kjerringsundsambandet, planID 201504.

Tidlegstemmeperioden gjeld fram til fredag 9. august. Frå 10. august kan du førehandsstemme. 

I perioden frå 24. juni til 19. august vil det vere redusert med bemanning på kyrkjekontoret. 

Aukradagen er på nytt klar til å kunne bli gjennomført, som eit samlande trivselstiltak og fellesskapsarrangment for kommunen sine innbyggarar, tilreisande og besøkande. 

I år flytter vi scene, frukosttelt og aktivitetar til området ved Gossen barne- og ungdomsskole. Vi startar som vanleg med den tradisjonelle frukostserveringa, som markerer starten på årets Aukradag. 

Velkommen til ei triveleg helg!

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 20/19, å leggje «Reguleringsplan Hollingsetervegen» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Hollingsetervegen vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.