Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.

Aukra formannskap vedtok i møte den 27.04.20 å leggje Forskrift om gebyr for sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket ut til høyring. Høyringsfrist er 3. juni 2020.

Kulturminneplan for Aukra kommune skal rullerast.

Den tradisjonelle 17.maifeiringa kan dessverre ikkje gjennomførast i år.

Barnehagane og skolane i Aukra kommune opnar, men det skjer gradvis. 

Nå kan du søkje om midlar frå fondet "Stimuleringstiltak for næringsliv og næringsutvikling".

Aukra kommunestyre har i møte 2. april 2020, sak 21/20, vedteken å leggje ut Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune til høyring. Høyringsfrist er 15. mai 2020.

Oppdatert informasjon om omsorgstelefon for barn, foreldre og familiar, samt informasjon om eventuelt barnehage- og SFO-plass i påska.

Aukra kommunestyret har i møte 4. mars 2020 vedteken å rullere Aukra kommune sine SFO-vedtekter.

Det lokale vedtaket om heimekarantene for tilreisande frå fylkane Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, er oppheva per 27. mars 2020.