Aktuelt

Aukra kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024.

Velkommen til eit digitalt bidrag til årets 17. mai feiring i Aukra.

NAV Aukra held stengt for drop-in på tysdag 19. mai 2020.

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.

Aukra formannskap vedtok i møte den 27.04.20 å leggje Forskrift om gebyr for sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket ut til høyring. Høyringsfrist er 3. juni 2020.

Kulturminneplan for Aukra kommune skal rullerast.

Den tradisjonelle 17.maifeiringa kan dessverre ikkje gjennomførast i år.

Barnehagane og skolane i Aukra kommune opnar, men det skjer gradvis. 

Nå kan du søkje om midlar frå fondet "Stimuleringstiltak for næringsliv og næringsutvikling".