Informasjon frå kommunen

Aktuelt

Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 vart vedteken i k-sak 109/16 den 13. desember 2016. Planen skal no rullerast for ei ny planperiode, 2021-2024. I den samanheng inviterer vi alle lag og organisasjonar, og andre til å kome med innspel.

Kulturplanen sine handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skal rullerast og vert no lagt ut på høyring.

Frå og med 1. september 2020 gjeld nye opningstider for kommunehuset.

Informasjon om skolestart finn du her;

Vi har i dag fått melding om brunt vatn i fleire område i kommunen. Vi veit per tidspunkt ikkje kor mange eller kva område som er berørt av dette.

Vi ber dei som opplever dette spyle godt ut i ei kaldvasskrane til vatnet er klårt. Aukra kommune har sett i verk tiltak for å spyle ut på nettet og håper dette vil begrense omfanget av brunt vatn på nettet.

Informasjon om oppstart, sikkerheit, trafikkavvikling med meir finn de i lenka under;

På grunn av vasslekasje på strekninga Eidskrem - Tverlia, kan vatnet vere noko brunt. Ber om at det ikkje vert brukt meir vatn enn naudsynt framover. Kommunen jobbar med saka.