Aktuelt

Drift- og arealutvalet vedtok i møte den 27. mai 2019, sak 19/19, å leggje «Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg» ut til offentleg høyring. Reguleringsplan Riksfjord skole og idrettsanlegg vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i ni (9) veker, i perioden 03.06.2019 – 07.08.2019. Saksdokumenta finn du nedst i artikkelen.

Aukra kommune og Aukra Næringsforum inviterer i eit ope møte tysdag 28. mai om næringspolitikk i Aukra.

Nedanfor finn du lenke til kva som skjer på 17. mai på Gossen og i Julsundet. 

Strandryddedagen er ein nasjonal miljødugnad i regi av Hold Noreg Rent der fleire tusen frivillige ryddar strender, øyer, holmar og havbotnen langs kysten så vel som langs bekker, elvar og innsjøar i innlandet.

Bustadfeltet er no ferdig opparbeida og 31 einebustadtomter er klare for sal. Du kan tinge tre tomter i prioritert rekkefølge. Feltet for konsentrert utbygging vil bli lagt ut for sal for lovleg etablert føretak seinare.

Opningstider for kommunehuset, legesenteret, biblioteket og NAV.

Er du opptatt av Aukra si historie? No kan du vere med i Aukra historielag.

Helseplattformen er eit stort prosjekt som har vore i gang sidan 2012. Prosjektet skal skaffe og innføre ein felles elektronisk pasientjournal for sjukehus, fastlegar og kommunehelsetenesta i heile Midt-Noreg. Vi er då utprøvingsregion for det nasjonale målbiletet «Éin innbyggjar - éin journal» gjennom Helseplattformen.  

Fann du det du leita etter?