Skjenkebevilling for opent og lukka arrangement

Skjenkebevilling for opent og lukka arrangement

Når må du søkje om skjenkebevilling for arrangement?

Du må søkje om bevilling, dersom:

  • du skal ha eit arrangement som er opent for publikum, innandørs og/eller utandørs på eit avgrensa område
  • du leigar lokalar og tek betalt for alkohol
  • du skal servere alkohol på offentlege plassar som for eksempel i ein gapahuk på badestrand. Du må søkje, sjølv om du ikkje tek betalt for alkohol
  • du skal servere alkohol i eit lukka selskap som for eksempel bryllaup eller interne arrangement i bedrifter og er ikkje eigar, leigar, drivar eller tilsett ved lokale.

Krav som du må oppfylle/viktig å vite

  • Styrar og stedfortredar må vere over 20 år.
  • Styrar og stedfortredar må ha uklanderleg vandel.
  • Skjenkebevilling for opent og lukka arrangement gjeld berre for øl og vin (gruppe 1 og 2).
  • Aukra kommune innvilgar ikkje skjenkebevilling til arrangement som rettar seg mot barn og ungdom under 18 år.

Korleis søkje om skjenkebevilling for arrangement?

Du må sende oss ein søknad om skjenkebevilling. Det er same søknad for både opent og lukka arrangement. Søknadsskjemaet er elektronisk. Du kan laste opp eventuelle vedlegg i søknaden.

Søk om skjenkebevilling for arrangement

Kva kostar det?

Gebyr for skjenkebevilling
Skjenkeløyve - alkohollova Gebyr 2022
Ambulerande skjenkeløyve og løyve for eit enkelt høve, per arrangement: Kr. 400,-

Kor lang tid tek det?

Kommunen behandlar søknad om skjenkebevilling for opent og lukka arrangement innan to veker etter at du har sendt inn ein fullstendig søknad. Søknaden vert sendt på høyring til politiet. Behandlingstida kan ta lengre tid, dersom høyringsinstans brukar lang tid, har merknader til søknaden eller dersom du gjer endringar undervegs i søknadsbehandlinga.

Kva er eit lukka arrangement/slutta lag?

Klage på vedtak om skjenkebevilling

Vedtak om skjenkebevilling er eit enkeltvedtak som du kan klage på.

Lover og reglar

Oversikt over lover og reglar som gjeld for serverings-, sals- og skjenkestadar.

Kontaktinformasjon

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 948 26 442
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30