Regelverk

Alle som har fått ei bevilling er ansvarleg for å sette seg inn i og følgje regelverket. Her finn du ei oversikt over dei viktigaste regelverka.

Alkoholpolitisk plan for Aukra kommune

Planen omtalar Aukra kommune sin alkoholpolitikk. Den skal gje trygge rammer for både innbyggjarar og næringslivet og avgrense dei samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan innebere.

Alkoholpolitisk handlingsplan for Aukra kommune (PDF, 497 kB)

Forskrift om sals-, skjenke- og opningstider for Aukra kommune

Forskrifta innheld Aukra kommune sine tider for skjenking, sal og utlevering av alkoholhaldig drikke.

Forskrift om sals-, skjenke- og opningstider for Aukra kommune (PDF, 71 kB)

Alkohollova

Lova skal avgrense dei samfunnsmessige og individuelle skadar som alkoholbruk kan innebere. Lova skal også fremje næringspolitiske føremål som for eksempel forutsigbarheit og lojal konkurranse.

Alkohollova på lovdata

Alkoholforskrifta

Forskrifta inneheld reglar

  • om korleis man skal utøve si sals- eller skjenkebevilling
  • for tildeling av prikkar
  • for inndraging av bevilling ved brot på alkohollova

Alkoholforskrifta på lovdata

Serveringslova

Lova skal sikre forsvarleg drift av serveringsstadar. Lova skal ivareta både næringslivet, dei tilsette og samfunnet sitt behov for klare og forutsigbare rammar.

Serveringslova på lovdata

Internkontroll etter alkohollova - for sals- og skjenkestadar

Alle sals- og skjenkestadar skal ha rutinar for internkontroll. Internkontroll skal dokumentere at alle på sals- eller skjenkestaden følgjer regelverket på ein systematisk måte.

Les meir om internkontroll på Helsedirektoratet si heimeside