Skogforvaltning

Eit varmare klima kan bidra til auka attgroing og til at kulturmiljø og landskap endrar seg. Når beitemarker og setergrender gror att, vil det biologiske artsmangfaldet i desse kulturmiljøa verte påverka og opplevingsverdien vert endra. Årsaka til dette er nok først og fremst endra driftsformer i landbruket (mindre beite, mindre seterdrift). Dei viktigaste kulturarbeidarane utanfor dei areala som traktoren held i hevd er sau, geit og storfe, men beitedyra kan ikkje gjere jobben åleine. Vi må supplere med manuelle tiltak, som til dømes tynning av krattskog.

Stimuleringstilskot til å gjere dette arbeidet er naudsynt. Aukra kommune har stimuleringstilskot til landbruket, kor dette arbeidet er eit av fleire tiltak det er mogleg å søke støtte til. Aukra kommune skal informere og tilby god rettleiing i slike saker.

Skogsforvaltningsplanane

Les meir om stimuleringstilskot

Kontakt

Jermund Vågen
E-post
Mobil 97 57 07 99
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30