Stimuleringstilskot til landbruket

Stimuleringstilskot til landbruket

Stimuleringstilskot til landbruket skal motivere til vidare arbeid, primært for dei aktive bruka, då denne næringa representerer ei samfunnsbygging vi treng vidare i Aukra.

Stimuleringstilskotet skal med støtte til konkrete tiltak bidra til reduksjon av klimagassutslepp og støtte opp under ei berekraftig forvaltning av naturen og kulturlandskapet.

Kven kan søkje om stimuleringstilskot til landbruket?

Alle aktive landbruk i Aukra kommune kan søkje om stimuleringstilskot.

Kva kan du få stimuleringstilskot til?

 • Tiltak for rensking eller senking av kanaler (opne grøfter)
 • Vedlikehaldsgrøfting
 • Skjøtsel av leplantefelt – spesielt knytt til dyrkamark
 • Nydyrking
 • Gjødsellager
 • Eventuelle andre tiltak

Vilkår for stimuleringstilskot til landbruket

 • Tilskotet kan dekkje inntil 50 % av utgiftene
 • Du kan få tilskotet i tillegg til andre tilskot (til dømes BU-midlar eller SMIL-midlar). Samla tilskot kan ikkje overstige 50% av godkjent kostnadsoverslag.
 • Der det finst andre tilskotsordningar, må du søkje på dei først
 • Nedre kostnadsgrense for å få tilskot er kr 10 000,-

Korleis søkje om stimuleringstilskot til landbruket?

Det er ikkje eige søknadsskjema for ordninga. Ta kontakt med landbrukskontoret i Aukra kommune for rettleiing. 

Søknaden skal innehalde

 • omfang og føremål med tiltaket
 • fullstendig kostnadsoverslag over materialar og arbeidskostnadar
 • oversikt over korleis tiltaket skal finansierast
 • tekniske planar, utarbeidd av kommunen eller annan fagetat med kompetanse
 • skriftlege avtalar med grunneigarar dersom tiltaket er fellestiltak eller der du ikkje sjølv er eigar av eigedomen der tiltaket skal utførast
 • opplysningar om det er søkt finansiering gjennom andre ordningar

Kontakt landbrukskontoret vårt

Frist for å søkje om stimuleringstilskot til landbruket

Frist for å søkje om stimuleringstilskot er 1. mai kvart år.

Retningslinjer for stimuleringstilskot til landbruket

Les retningslinjene (PDF, 139 kB)

Klage på vedtak om stimuleringstilskot til landbruket

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Saksbehandlar landbruk
E-post
Mobil 975 70 799
Torill Einara Nerbøvik
Plan- og miljørådgjevar
E-post
Mobil 915 10 831
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra