Reguleringsplan Småge småbåthavn, endring 05 - Høyring og offentleg ettersyn

Planforslaget vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i perioden 24. november 2023 til 24. januar 2024.

Offentleg høyring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-10 og 12-11, har drift og arealutvalet i møte den 22. november 2023, sak PS-15/23, vedteke å leggje reguleringsplan Småge småbåthavn, endring 05 ut til høyring og offentleg ettersyn i åtte veker slik det går fram av vedlagte saksdokument.

Planforslaget vert lagt ut til høyring og offfentleg ettersyn i perioden 24. november 2023 til 24. januar 2024.

Merknader til planforslag