Endring av poststadnamn frå 6409 Molde til 6409 Julsundet vert ikkje gjennomførd

Aukra kommune har oppmoda Posten om å ikkje gjennomføre den planlagde endringa av poststadnamn i Julsundet. Kommunen har no motteke melding frå Posten om at dei veljar å følje oppmodinga.

Adresser i Aukra og Hustadvika vil difor ikkje endre poststadnamn frå 6409 Molde til 6409 Julsundet, slik det var planlagd frå 1.oktober 2023.

Adresser i Molde kommune, pluss Gausetbuktvegen 1 i Aukra, vert derimot endra frå 6409 Molde til 6411 Molde, som planlagd.