UngdomsLOS

UngdomsLOS

Bakgrunnen for ungdomsLOS

LOS-prosjektet vart starta som eit utviklingsprosjekt i 15 kommunar over heile landet i 2011. Prosjektet blei initiert av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Prosjektet var motivert ut frå dei store samfunnsmessige og individuelle konsekvensane vi ser av å ikkje fullføre vidaregåande skole. LOS-funksjonen er i dag utbreidd i fleire kommunar over heile landet.

Gjennom LOS-prosjektet skulle ungdommen få éin person å forhalda seg til som sørga for tett oppfølging, og som bidrog til at ungdommen klarte å nyttiggjere seg av tilbod som gis i skolen eller andre tenester.

UngdomsLOS i Aukra

UngdomsLOSen i Aukra skal bidra med å styrka det førebyggande arbeidet i ungdomsskolen og skal arbeide utadretta, vere lett tilgjengeleg og til stades på skolane. Ein ungdomsLOS skal mellom anna finne dei rette tiltaka som kan vere med å styrke trivsel og meistring. Å vere støttespelar og ein trygg relasjon er avgjerande for å finne dei gode løysingane i lag med ungdommen.

UngdomsLOSen vil samarbeide med skolen si leiing og med alle aktuelle tenester som rådgjevar/sosiallærar, ungdomsskole-team, skolehelsetenesta, barneverntenesta, SLT-koordinator, kulturtenesta, føresette, med fleire.

UngdomsLOSen i Aukra arbeider med ungdom på Julsundet skole og Gossen barne- og ungdomsskole som har utfordringar med skoletilknyting.

Det er to ungdomsLOSar i kommunen med til saman 100 % stilling.

Kva kan ungdomsLOSen hjelpe deg med?

  • Motivere og lose inn i aktivitetar på fritida som kan bidra til auka livskvalitet.
  • Motivere for behandlingstilbod og lose ungdommen inn viss dette er eit ønske frå ungdommen.
  • Vekking/køyring/henting til og frå skole (i ei avgrensa tidsperiode)
  • Vere med eleven på overgangen frå ungdomsskole til vidaregåande opplæring
  • Foreldrerettleiing. Dersom det er hensiktsmessig, kan rettleiinga gå føre seg i barnet/ungdommen sin heim.
  • Miljøarbeid og oppsøkande verksemd i heim og skule knytt til den einskilde ungdom.
  • Arbeide for å auke trivsel og meistring.
  • Koordinering av tverrfagleg samhandling rundt einskild ungdom knytt til heim, skule og fritid.
  • Arbeide for god integrering i samfunnet.

Kven kan ta kontakt?

Alle kan kontakte ungdomsLOSen, både privatpersonar, skolar, eller andre offentlege tilsette. UngdomsLOSen har kontor på kulturavdelinga i Aukra kommune, men er også å finne på Julsundet skole og Gossen barne- og ungdomsskole.

Kontaktinformasjon

For å avtale møte med ungdomsLOS kan du enten ringe eller sende SMS/e-post til:

Wenche Nesje  

Rita Rydheim

Kontaktinformasjon

Rita Rydheim
SLT-koordinator
E-post
Mobil 482 16 755
Wenche Nesje
UngdomsLOS
E-post
Mobil 482 89 659

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra