Eigarskifte og drift i overgangsperioden på tidlegare eigars bevilling

Har du overtatt ein eksisterande sals-, skjenke- eller serveringsstad, kan du drive vidare på tidlegare eigars bevilling, mens du ventar på at din nye søknad vert behandla. Dette gjeld kun i ein overgangsperiode på tre månadar og berre dersom bestemte vilkår er oppfylt.

Vilkåra som må vere oppfylt for å kunne drive på tidlegare eigars bevilling i ein overgangsperiode

 • Kommunen må få beskjed om at det har skjedd ei overdraging av verksemda og at du ønskjer å ta i bruk tidlegare eigars bevilling.
 • Du må søkje om ny bevilling innan lovbestemte tidsfristar:
  • Etter serveringslova må du søkje om ny bevilling innan 30 dagar etter at du inngjekk avtale om overdraging.
  • Etter alkohollova må du søkje om ny bevilling innan 30 dagar etter sjølve overdraginga.
  • Vær merksam på at du må overhalde serveringslova sin frist, dersom du skal overta ein skjenkestad, sidan ein skjenkestad alltid har både serverings- og skjenkebevilling.
 • Det må ligg føre eit rettsleg suksesjonsforhold mellom tidlegare og noverande eigar

Kva er eit eigarskifte?

Eksemplar på kva som vert rekna som eigarskifte:

 • Kjøps- eller salssituasjon mellom to avtalepartar
 • Vesentlege endringar i eigarandelar i selskapet som innehar bevillinga
 • Skifte mellom selskap i same konsern
 • Skifte av selskapsform (sjølv om eigarinteressene heilt eller delvis er dei same som før)

Korleis melde frå til kommunen

Du kan sende ein e-post til post@aukra.kommune.no eller eit brev til Aukra kommune, der du melder om eigarskifte.

Kontakt

Martina Susanne Böttcher
Konsulent
E-post
Mobil 94 82 64 42
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30