Tilskot til drenering

Tilskot til drenering

Kommunen får kvart år tildelt midlar til drenering av vassjuk jord. Føremålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord, samt å redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoff til vassdrag og sjø.

Kven kan søkje om tilskot til drenering?

 • Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidlegare er grøfta.

Kva kan du få tilskot til drenering til?

 • Drenering av tidlegare grøfta jordbruksareal
 • Planerte areal som ikkje er grøfta tidlegare

Kva kan du ikkje få tilskot til?

Du kan ikkje få tilskot til tiltak som

 • er påbegynt før tilskotet er innvilga
 • medfører vesentleg skade for annan eigedom og naturmangfald
 • medfører vesentleg fare for flom og vannforureining
 • medfører fare for skade på automatisk freda kulturminne

Korleis søkje om tilskot til drenering?

Vedlegg til søknaden

Dette må du laste opp i søknaden:

 • Kart med grøfteskisse (obligatorisk)

I tillegg kan det vere aktuelt å laste opp følgjande vedlegg:

 • Avtale med eigar om å gjennomføre tiltaket
 • Dokumentasjon av tidlegare drenering eller planering
 • Detaljert kostnadsoverslag

Frist for å søkje om tilskot til drenering

Frist for å søkje om tilskot til drenering er 1. mai kvart år.

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om tilskot til drenering på Landbruksdirektoratet si heimeside.

I brosjyren finn du også informasjon om kva du skal gjere ved arkeologiske funn i jorda.

Klage på vedtak om tilskot til drenering

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Saksbehandlar landbruk
E-post
Mobil 975 70 799
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30