Konsesjon og konsesjonsfridom

Konsesjon og konsesjonsfridom

Konsesjon betyr løyve til å overta eigedom. Du må kontakte landbrukskontoret for å avklare konsesjonsforholdet. Dette gjeld både om du må søkje om konsesjon, og om du ikkje treng å søkje om konsesjon.

Kven treng ikkje å søkje om konsesjonsfridom?

Du treng ikkje å søkje om konsesjonsfridom om:

  • Du ervervar bebygd eigedom der tomta ikkje overstig 2 dekar
  • Du ervervar av sameigepart i bebygd eigedom som er lagt ut til anna enn landbruksområde i gjeldande reguleringsplan. Dette gjeld når ervervaren er sameigar i eigedommen frå før.
  • Du ervervar eigedomsleilegheit, aksjeleilegheit, obligasjonsleilegheit, andel i boligbyggelag eller burettslag
  • Eit burettslag ervervar fast eigedom frå boligbyggelag

Kven kan søkje om konsesjonsfridom?

Du kan søkje om konsesjonsfridom om du ervervar

  • Bebygd eigedom som har inntil 100 dekar og har inntil 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord
  • Tomt til bustad- og fritidsføremål og ubebygd areal som er lagt ut til anna enn landbruksføremål
  • Frå nær familie

Korleis søkje om konsesjonsfridom?

Korleis søkje om konsesjon?

Om du ikkje kan søkje om konsesjonsfridom, må du søkje om konsesjon.

Kva kostar det?

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Saksbehandlar landbruk
E-post
Mobil 975 70 799
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30