SLT - Samordning av lokale rus- og kriminalitetsførebyggande arbeid

SLT er ein samordningsmodell for lokale, førebyggande tiltak mot rus og kriminalitet, som blir nytta av om lag 200 norske kommunar.

Mål med SLT

Samordne det rus- og kriminalitetsførebyggande arbeidet kring barn og unge i Aukra. Koordinere kunnskap og ressursar i eit forpliktande samarbeid med mellom anna politi, kommune og frivillige aktørar (næringsliv, frivillige organisasjonar, etc.).

Det inneberer:

 • Ha mest mogeleg oversikt over korleis barn og unge har det i Aukra kommune
 • Iverksette tiltak retta mot enkeltpersonar og/eller grupper
 • Rett tiltak til rett tid

SLT-arbeidet er retta mot barn og unge frå 0 – 23 år.

SLT-modellen – organisering

SLT-arbeidet er organisert ved hjelp av ein SLT-modell og er inndelt i tre nivå.

1. Styringsnivå (politirådet):

 • Deltakarar: Øvste leiinga i kommune, øvste leiinga i politiet og SLT-koordinator
 • Ansvar for: Økonomi, prioritering og mål.

2. Koordineringsnivå (koordineringsgruppa):

 • Deltakarar: Leiarar og personar frå tenester og organisasjonar med beslutningsmynde.
 • Ansvar: Samle kunnskap, avdekke problem, finne løysingar, sette i verk tiltak.

3. Utførarnivå:

 • Aktørar: Funksjonar som arbeider tett på barn og unge.
 • Ansvar: At styringsgruppas mål vert omset i praksis.

SLT-koordinatorens rolle

 • Koordinera det kriminalitetsførebyggande arbeidet.
 • Vere bindeledd mellom styringsgruppa, koordineringsgruppa og dei som jobbar direkte med barn og unge.
 • Bidra til at det blir satt felles mål og at tiltak vert gjennomført og evaluert.
 • Inspirere, motivere og vere pådrivar.

Møteverksemd og møtefrekvens

 • Politirådet har to møter i halvåret.
 • Koordineringsgruppa har tre møter i vårhalvåret og to møter i hausthalvåret.

Informasjonsutveksling blir ivareteken mellom anna ved at vi deler informasjon på møta i politirådet og på møta i koordineringsgruppa. Vi har alle eit felles ansvar for å halde kvarandre oppdatert om situasjonen kring barn og unge i kommunen.

Ta kontakt dersom du:

 • Er bekymra for eit ungdomsmiljø på din skole eller fritidsklubb/lag.
 • Har fleire like saker i hjelpeapparatet der ungdommen samlast rundt avvikande åtferd.
 • Dersom du i politiet ser utfordringar som knytte seg til fleire personar – rus, tjuveri, sedelighet.
 • Er bekymra for hat-ytringar eller ekstreme miljø.
 • Alvorlege enkeltsaker (mobbing, vald, rus).

Kontaktperson er SLT-koordinator Rita Rydheim.

Sentrale aktørar

Relevante personar frå einingar som tar eit rus- og kriminalitetsførebyggande omsyn for barn og unge i Aukra kommune, som barne- og ungdomsskolar, barnehagar, politi frå Molde politidistrikt, PPT, OT, Vidaregåande skolar, helsestasjons- og skolehelsetenesta, barnevern, barnevernsvakt, psykisk helse, spesialisthelsetenesta, NAV, næringsliv, kultur, idrett, trussamfunn, ideelle organisasjonar, konfliktrådet, med fleire.

Kontakt

Rita Rydheim Hjellset
SLT-koordinator
E-post
Mobil 48 21 67 55
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra

Kart