Koordinerande eining

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester § 7 - 3, skal det vere ei koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i kommunen.

Oppgåver til koordinerande eining

  • Koordinerande eining skal medverke til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar og brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Koordinerande eining skal ha eit overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.
  • Søknad om individuell plan vert sendt til NAV.

Kva kan koordinerande eining hjelpe deg med?

  • Koordinere tenestetilbodet innanfor habilitering og rehabilitering
  • Ha oversikt over kva tenester som er tilgjengeleg i kommunen og formidle kontakt med tenester som er aktuelle i din situasjon
  • Tildele brukarkoordinator
  • Tildele individuell plan
  • Skape samhandling mellom tenesteytarar og ulike tenestestader, og arbeide for kvalitetssikring for rutinar som sikrar flyt mellom tenester
  • Vere eit knutepunkt for samarbeid mellom kommunen og dei statlege institusjonane

Slik søkjer du om tenesta

Her finn du papirskjemaet for søknad om pleie- og omsorgstenester.

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis.

Klage på vedtak

Kontakt

Koordinerande eining
Nina Tomren
Mobil 41 85 90 00