Informasjon frå kommunen

Vass- og avløpsavgift

Vass- og avløpsavgift

Med heimel i «Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 3, vedtek kommunestyret slike satsar for vass- og avløpsgebyr for 2020:

Årsgebyr

Abonnements- og forbruksgebyr

Tilknytningsgebyr

Målarleige

Kontaktinformasjon

Rita Eikebø
Bygn./renovasjon/vaktm.
E-post
Telefon 71 17 15 50
Mobil 990 90 492