Gebyr for plansaker

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Gebyr for plansaker

Gebyr for plansaker
Gebyr Eining Sats 2024
2300 Timepris § 2.2 Pris kr                                                         1 580
2310 Grunngebyr, privat planforslag § 2.3.1 Pris kr                                                      39 518
2320 Oppstartsmøte § 2.3.2 Pris kr                                                      11 065
2330 Undervegsmøte § 2.3.3 Pris kr                                                         7 113
2340 Planprogram § 2.3.4 Pris kr per planforslag                                                         1 580
2341 Konsekvensutgreiing § 2.3.4 Pris kr per konsekvensutgreing                                                         1 580
2350 Forslag i strid med kommuneplan § 2.3.5 Pris kr per planforslag                                                         1 580
2360 Over 10 arealformål/omsynssoner § 2.3.6 Pris kr per planforslag                                                         1 580
2361 Tillegg per arealformål/omsynssone over 15 § 2.3.6 Pris kr per arealformål                                                         1 580
2370 Planforslag med areal over 35 000 m2 § 2.3.7 Pris kr per planforslag                                                         1 580
2380 Planforslag med over 20 tomter for bygging § 2.3.8 Pris kr per planforslag                                                         1 580
2390 Endringar som behandlast som ny plan § 2.4 Pris kr per planforslag Fullt gebyr etter §2.4
2391 Endringar i reguleringsplan, delegert vedtak § 2.4 Pris kr per planforslag                                                      12 646
2392 Endringar i reguleringsplan, politisk behandling § 2.4 Pris kr per planforslag                                                      18 968
2400 Tillegg for planforslag som ikkje er levert etter gjeldande SOSI-standard § 2.5 Pris kr per søknad                                                         1 580
2401 Tillegg for mangelfulle plandokument til behandling § 2.5 Pris kr per søknad                                                         1 580
2410 Trekking av sak før varsel om oppstart eller planmynde beslutter at initiativet skal stoppas § 2.6 Pris kr per planinitativ Grunngebyr + oppstartmøte
2411 Trekking av sak etter oppstart, men før innsending av forslag § 2.6 Pris kr per plan forslag Grunngebyr + oppstarstmøte + g
2412 Avslutning av sak etter at planforslaget er mottatt av kommunen § 2.6 Pris kr per planforslag 80% av fullt gebyr
2413 Avslag etter plan- og bygningslova § 12-11 § 2.6 Pris kr per planforslag Fullt gebyr

Kontakt

Svein Rune Notøy
Arealplanleggar
E-post
Mobil 90 99 86 20

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra