Oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Gebyr for oppmåling

Gebyr for oppmåling
Gebyr Eining Sats 2024 Merknad
5000 Søknadspliktige tiltak etter matrikkellova. § 5.2 Pris per søknad 3840
5010 Registreringspliktig arbeid § 5.3 Pris per grunneigendom 1920
5020 For tenester som ikkje fell inn under regulativføresegnene § 5.4 Pris per time 1280
5030 Utarbeiding av privatrettslege dokument § 5.5 Pris per time 1280
5040 Oppretting av grunneigedom og matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn, samt arealoverføring § 5.6.1 Pris per ny matrikkeleining 5120
5041 Festegrunn § 5.6.1 Pris per matrikkeleining 5120
5042 Oppretting av uteareal på eigarseksjon § 5.6.1 Pris per tilleggsdel 3840
5043 Registrering av anleggseigedom § 5.6.1 Pris per ny anleggseigendom 2560
5044 Oppretting av matrikkeleining uten fullført oppmålingsforretning § 5.6.1 Pris per matrikkeleining 10240
5045 Gebyr for første grensepunkt § 5.6.1 Pris per første grensepunkt 561
5046 Gebyr per påfølgande grensepunkt. § 5.6.1 Pris per påfølgande grensepunkt 281
5050 Grensejustering § 5.6.2 Pris per pelareal 2560
5051 Arealoverføring til offentleg veg § 5.6.2 Pris per delareal 2560
5052 Grensepåvising av tidlegare koordinatfesta grenser § 5.6.2 Pris per søknad 3840
5053 Klarlegging av grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfestet i tidlegare forretning § 5.6.2 Pris per søknad 7679
5054 Gebyr for første grensepunkt § 5.6.2 Pris per første grensepunkt 561
5055 Gebyr per påfølgande grensepunkt. § 5.6.2 Pris per påfølgande grensepunkt 281
5060 Avbrote forretning § 5.7 Per søknad Fullt gebyr
5070 Ved samtidig oppmåling av 2 til 4 tilgrensande tomter eller eigarseksjonar som er rekvirert av same rekvirent, gis følgande reduksjonar i gebyret per eigedom/seksjon. § 5.8 Per søknad 20% av gebyr
5071 Ved samtidig oppmåling av fleire enn 4 tilgrensande tomter eller eigarseksjonar som er rekvirert av same rekvirent, gis følgande reduksjonar i gebyret per eigedom/seksjon. § 5.8 Per søknad 35% av gebyr
5080 Utarbeiding av matrikkelbrev over 10 sider § 5.9 Pris per matrikkelbrev 350 § 16.Gebyr for arbeid etter matrikkellova
5080 Utarbeiding av matrikkelbrev under 10 sider § 5.9 Pris per matrikkelbrev 175 § 16.Gebyr for arbeid etter matrikkellova

Kontakt

Hilde Jordal Myrset
Oppmåling
E-post
Mobil 47 63 16 02

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra