Oppmåling

Oppmåling

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Oppmåling

Oppmåling
Varenummer Forklaring Referanse 2022
5000 Søknadspliktige tiltak etter matrikkellova.  § 5.2  3 540
5010 Registreringspliktig arbeid § 5.3 1 770
5020 For tenester som ikkje fell inn under regulativføresegnene § 5.4 1 180
5030 Utarbeiding av privatrettslege dokument § 5.5 1 180
5040 Oppretting av grunneigedom og matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn, samt arealoverføring § 5.6.1 4 720
5041 Festegrunn § 5.6.1 4 720
5042 Oppretting av uteareal på eigarseksjon § 5.6.1 3 540
5043 Registrering av anleggseigedom § 5.6.1 2 360
5044 Oppretting av matrikkeleining uten fullført oppmålingsforretning § 5.6.1 9 440
5045 Gebyr for første grensepunkt § 5.6.1 518
5046 Gebyr per påfølgande grensepunkt.  § 5.6.1 259
5050 Grensejustering § 5.6.2 2 360
5051 Arealoverføring til offentleg veg § 5.6.2 2 360
5052 Grensepåvising av tidlegare koordinatfesta grenser § 5.6.2 3 540
5053 Klarlegging av grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfestet i tidlegare forretning § 5.6.2 7 080
5054 Gebyr for første grensepunkt § 5.6.2 518
5055 Gebyr per påfølgande grensepunkt.  § 5.6.2 259
5060 Avbrote forretning § 5.7 0
5070 Ved samtidig oppmåling av 2 til 4 tilgrensande tomter eller eigarseksjonar  som er rekvirert av same rekvirent, gis følgande reduksjonar i gebyret per eigedom/seksjon. § 5.8 0
5071 Ved samtidig oppmåling av fleire enn 4 tilgrensande tomter eller eigarseksjonar  som er rekvirert av same rekvirent, gis følgande reduksjonar i gebyret per eigedom/seksjon. § 5.8 0
5080 Utarbeiding av matrikkelbrev § 5.9 0

Kontaktinformasjon

Hilde Jordal Myrset
E-post
Mobil 476 31 602

Opningstider

Kommunehuset
Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus
Nyjordvegen 12
6480 Aukra