Bygge- og delesaker

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år.

Gebyr for bygge- og delesaker

Gebyr for bygge- og delesaker
Gebyr Eining  Sats 2024 
3000 Timepris § 3.3 Pris kr                                                     1 400
3010 Søknadspliktige tiltak § 3.4 Pris per søknad                                                     2 100
3020 Registreringspliktige tiltak § 3.5 Pris per grunneiendom                                                        700
3030 For søknader som blir trekt før påbegynt saksbehandling § 3.6 Per søknad  10% av fullt gebyr 
3031 For søknader som blir trekt etter utsendt mangelbrev § 3.6 Per søknad  25% av fullt gebyr 
3032 For sak som blir avslutta etter påbegynt saksbehandling, men før vedtak § 3.6 Per søknad  50% av fullt gebyr 
3040 Utsending av nytt mangelbrev § 3.7 Pris per påfølgende mangelbrev etter det første                                                     1 400
3041 Avvising av søknad § 3.7 Per søknad  80% av sakbehandlingsgebyr 
3050 Førehandskonferanse § 3.8 Pris per møte                                                     2 800
3060 Endring av godkjent søknad uten matrikkelføring med nytt vedtak § 3.9 Pris per søknad                                                        280
3061 Endring av godkjent søknad med matrikkelførog nytt vedtak § 3.9 Pris per søknad                                                        560
3062 Reviderte teikningar § 3.9 Pris per bygning                                                        700
3070 Søknad om dispensasjon frå plankrav i kommune- og reguleringsplan, arealbruk § 3.10 Pris per søknad                                                   16 804
3071 Søknad om dispensasjon i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag § 3.10 Pris per søknad                                                   16 804
3072 Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad, regulert byggelinje, etasjetal, høgd i plan, veglova sine føresegner mv. § 3.10 Pris per søknad                                                     9 803
3073 Søknad om dispensasjon frå andre forhold i plan og/eller pbl med tilhøyrande forskrifter, samt andre forhold som ikkje er særskilt nemnd § 3.10 Pris per søknad                                                     5 602
3074 Søknad om dispensasjon for tiltak på eksisterande bygningar i LNF-områder i tråd med gjeldande retningsliner. § 3.10 Pris per søknad                                                     5 602
3075 Dispensasjonssøknad som krev høyring § 3.10 Pris per søknad                                                     1 400
3076 Dispensasjonssøknad som krev politisk behandling § 3.10 Pris per søknad                                                     8 402
3080 Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar - Tiltaksklasse 1 Bygningstype 111-124, 161-163 § 3.11.1 Pris per bueining                                                     4 200
3081 Bustad/fritidsbustad til og med 2 bueiningar - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype 111-124, 161-163 § 3.11.1 Pris per bueining                                                     4 200
3082 Rekkehus, kjedehus og andre småhus - Tiltaksklasse 1 Bygningstype 131-136 *Dyraste arealklasse per bygningsnummer reknast med først § 3.11.1 Pris per bueining                                                     4 200
3083 Rekkehus, kjedehus og andre småhus - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype 131-136 *Dyraste arealklasse per bygningsnummer reknast med først § 3.11.1 Pris per bueining                                                     7 002
3084 Store bustadbygg - Tiltaksklasse 1 Bygningstype 141-159 *Dyraste arealklasse per bygningsnummer reknast med først § 3.11.1 Pris per bueining                                                     7 002
3085 Store bustadbygg - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype 141-159 *Dyraste arealklasse per bygningsnummer reknast med først § 3.11.1 Pris per bueining                                                     7 002
3086 Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad - Tiltaksklasse 1 Bygningstype 111-172 Pris per tiltak                                                     4 201
3087 Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustad - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype 111-172 § 3.11.1 Pris per tiltak                                                     7 002
3088 Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad - Tiltaksklasse 1 Bygningstype 181-199 § 3.11.1 Pris per bygning                                                     4 201
3089 Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype 181-199 § 3.11.1 Pris kr bygning                                                     7 002
3100 Fabrikk-/industribygg ol. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 211-219 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     4 201
3101 Fabrikk-/industribygg ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 211-219 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     7 002
3102 Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 221-229,323 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     8 402
3103 Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 221-229,323 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     8 402
3104 Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 231-249,421-439 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     5 602
3105 Lager-, landbruks-, parkeringsbygg ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 231-249,421-439 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     8 402
3106 Forretningsbygg, offentleg tilgjengelege publikumsbygg, sjukehus og andre bygg for behandling ol. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 311-322,329-429,441-449,710-829 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   11 203
3107 Forretningsbygg, offentleg tilgjengelege publikumsbygg, sjukehus og andre bygg for behandling ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 311-322,329-429,441-449,710-829 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   11 203
3108 Bygg for overnatting mv. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 511-529 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   11 203
3109 Bygg for overnatting mv. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 511-529 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   14 004
3110 Bygg for servering mv. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 531-539 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     9 803
3111 Bygg for servering mv. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 531-539 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   14 004
3112 Undervisnings-, kultur-, museums-, kyrkjebygg ol. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 611-649,661-669,671-679,830-840 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   14 004
3113 Undervisnings-, kultur-, museums-, kyrkjebygg ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 611-649,661-669,671-679,830-840 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   14 004
3114 Idrettsbygg ol. - Tiltaksklasse 1 Bygningstype: 651-659 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                     9 803
3115 Idrettsbygg ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype: 651-659 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   14 004
3116 Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bustad - Tiltaksklasse 1 Bygningstype 211-840 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   14 004
3117 Tilbygg og påbygg mv. for annet enn bustad - Tiltaksklasse 2 og 3 Bygningstype 211-840 § 3.11.1 Pris per brukseining                                                   21 004
3120 Røyranlegg, leidningsanlegg mv. - Inntil X løpemeter § 3.11.1 Pris per søknad                                                     7 002
3121 Røyranlegg, leidningsanlegg mv. - Over X løpemeter § 3.11.1 Pris per søknad                                                     7 002
3122 Fasadeendring § 3.11.2 Pris per søknad                                                        700
3123 Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg med kulturminneinteresse § 3.11.2 Pris per søknad                                                     4 201
3130 Svømmebasseng, dam/brønn og liknande - Tiltaksklasse 1 § 3.11.1 Pris per tiltak                                                   11 203
3131 Svømmebasseng, dam/brønn og liknande - Tiltaksklasse 2 og 3 § 3.11.1 Pris per tiltak                                                   14 004
3132 Brygge, molo, kai ol. - Tiltaksklasse 1 § 3.11.1 Pris per tiltak                                                   11 203
3133 Brygge, molo, kai ol. - Tiltaksklasse 2 og 3 § 3.11.1 Pris per tiltak                                                   14 004
3140 Bruksendring mv. med endring av bygning, tekniske installasjonar mv. § 3.11.3 Pris per søknad                                                     5 602
3141 Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar mv. § 3.11.3 Pris per søknad                                                     4 201
3150 Riving mv. av andre bygg, konstruksjonar og anlegg § 3.11.4 Pris per tiltak                                                     4 201
3151 Riving mv. av bygg, konstruksjon, anlegg med kulturminneinteresse § 3.11.4 Pris per tiltak                                                     5 602
3152 Tilleggsgebyr ved krav om avfallsplan § 3.11.4 Pris per tiltak                                                     2 801
3160 Sanitærinstallasjonar, ventilasjons-/sprinkler-/antenne-/solcelleanlegg, heis, støttemur og liknande § 3.11.5 Pris per tiltak                                                     5 602
3161 Skorstein og andre enkle tiltak § 3.11.5 Pris per tiltak                                                        700
3170 Samanføying av brukseiningar i bustad mv. § 3.11.6 Pris per søknad                                                        700
3171 Oppdeling av brukseiningar i bustad mv. § 3.11.6 Pris per ny bueining                                                     4 201
3180 Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm) § 3.11.7 Pris per tiltak                                                     2 801
3181 Enkelt skilt eller reklame § 3.11.7 Pris per tiltak                                                     1 400
3182 Skiltplan med fleire enn to skilt § 3.11.7 Pris per søknad                                                     1 400
3190 Plassering av andre midlertidige bygningar mv. som skal stå i inntil 2 år § 3.11.8 Pris per søknad                                                     7 002
3200 Vesentlege terrenginngrep § 3.11.9 Pris per søknad                                                     5 602
3210 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass - Tiltaksklasse 1 § 3.11.10 Pris per tiltak                                                     1 400
3211 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass - Tiltaksklasse 2 § 3.11.10 Pris per tiltak                                                     4 201
3212 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass - Tiltaksklasse 3 § 3.11.10 Pris per tiltak                                                     4 201
3220 Vedtak om etablering av grunneigedom, herunder søknad om frådeling av grunneigedom og innløysing av festetomt (deling) § 3.12 Pris per matrikkeleining                                                     4 201
3221 Vedtak om arealoverføring § 3.12 Pris per arealoverføring                                                     4 201
3230 Mindre tiltak på bebygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og b § 3.12 Pris per tiltak                                                     2 801
3231 Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ei brukseining, jf. SAK § 3-1 c § 3.12 Pris per søknad                                                     1 400
3232 Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 d § 3.12 Pris per tiltak                                                     1 400
3233 Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2 § 3.12 Pris per tiltak                                                     5 602
3234 Midlertidige bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c § 3.12 Pris per tiltak                                                     7 002
3240 Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. ledd § 3.13 Pris per unntak                                                     7 002
3241 Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8 § 3.13 Pris per søknad                                                     1 400
3242 Godkjenning av føretak som ikkje oppfyller krava til praksis mv. i SAK, pbl § 23-8, jf. SAK § 11-4 § 3.13 Pris per føretak                                                     4 201
3250 Igangsetjingsløyve § 3.14 Pris per løyve                                                     1 400
3260 Utendørsplanar under 5.000 m2 § 3.15 Pris per plan                                                     2 801
3261 utendørsplanar Frå 5.000 m2 § 3.15 Pris per plan                                                     2 801
3270 Midlertidig bruksløyve § 3.16 Pris per søknad                                                     1 400
3271 Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphaveleg byggeløyve blei gitt § 3.16 Pris per søknad  Pris per søknad 
 

 

Kontakt

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 90 95 32 58

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra