Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Gå til temaside om koronaviruset

Betalingssatsar pleie- og omsorgstenesta

Betalingssatsar pleie- og omsorgstenesta

Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester vert lagt til grunn ved eigabetaling i institusjon og i heimebasert omsorg. Satsane vert vedteke av kommunestyret årleg. 

PLO: Avlastning i og utanfor institusjon

PLO: Brukarstyrt personleg assistent

PLO: Dagopphald/dagsentertenester

PLO: Heimehjelp/praktisk bistand

PLO: Heimesjukepleie

PLO: Korttids- eller langtidsopphald over 60 døgn

PLO: Varsling- og lokaliseringsteknologi, GPS

Tryggleiksalarm

PLO: Matombringing

 

Kontaktinformasjon

John Helge Frøystad
Rådgjevar økonomi
E-post
Mobil 924 23 668