Godkjenning av barnehagar

Aukra kommunestyre er både barnehageeigar og barnehagemynde. Ei av oppgåvene til barnehagemynde er å godkjenne nye og eksisterande barnehagar.  

Dette seier barnehagelova om godkjenning av barnehagar:

§ 10. Godkjenning
"Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, 1a og 2. Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og opphaldstid."

Heimelsgrunnlaget i lov og forskrifter er som følgjer:

  • Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (Barnehagelova)
  • Lov 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningslova)
  • Plan og bygningslova
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole
  • Arbeidsmiljølova
  • Brann- og eksplosjonsvernlova

Barnehagemynde fattar vedtak om godkjenning basert på eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag. Det er einingsleiar/styrar som har ansvar for å innhente grunnlagsdokumentasjon i samband med godkjenning. I tillegg skal styrar i søknaden vurdere barnehagen er eigna i høve til barnehagelova § 1 og 2 når det gjeld føremål og innhald, jf. barnehagelova §10.

Søknaden vert handsama av Komunedirektøren ved pedagogisk rådgjevar, og sak vert lagt fram for Livsløpsutvalet.

Kontakt

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 91 51 01 68