8) Kven utleverar vi personopplysningane dine til?

8) Kven utleverar vi personopplysningane dine til?

I nokre tilfelle vil personopplysningane dine bli overført til eksterne mottakarar. Det kan for eksempel vere NAV, Skatteetaten, sjukehus, politi, Utdanningsdirektoratet med fleire.

Når personopplysningane dine blir behandla i fagsystem som ligg hos ekstern leverandør, har kommunen databehandlaravtale med leverandøren for å regulere sikkerheita rundt behandlinga, og sikre at personvernet blir teke i vare i tråd med lov og forskrift.

Vi arbeider alltid for at den personlege informasjonen din hovudsakleg skal handterast innanfor EU/EØS. I nokre tilfelle kan data lagrast i eit tredjeland. I slike tilfelle er sikkerheitsnivået garantert anten ved avgjerd frå EU-kommisjonen om at det rørte landet sikrar opplysningane tilstrekkeleg, eller ved bruk av såkalla passande "beskyttelsesforanstaltninger", for eksempel godkjent "adferdskodeks" i mottakarlandet, EU-modellklausular eller andre godkjente overføringsgrunnlag.

Kontakt

Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 41 26 23 64
Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra