Opplysningar om elevar, barnehagebarn og føresette

Opplysningar om elevar, barnehagebarn og føresette

Aukra kommune behandlar personopplysningar om barnehagebarn, elevar og deira foreldre/føresette. 

Aukra kommune behandlar personopplysningar i mellom alla desse fagsystema: Visma Barnehage, Visma Flyt skole og Speedadmin (kulturskolen). SFO-opptak vert administrert i sakssystemet ePhorte. Skolane behandlar også personopplysningar i kartleggingsverktyet Spekter (kartlegging rundt elevens skolemiljø/mobbing).

Fagsystema inneheld informasjon om: 

 • Namn, adresse, fødselsnummer, føresette/foreldre, kontoopplysningar
 • Forhold mellom skole/barnehage og heim
 • Fødselsnummer blir brukt for å kunne skilje barnehagebarn og elevar i elevmapper, for å forhindre forveksling og dermed sikre personopplysningskvalitet.
 • Systema kan innehalde sensitiv personinformasjon som helseopplysningar. 

Omfanget av dokumentasjon vil variere med den enkelte elev sin opplæringssituasjon.

Eksempel på dokument som vert arkivert i elevmappa for skole:

 • Namn, adresse og fødselsnummer
 • Namn på foreldre/føresette
 • Opplysnings- og samtykkeskjema for grunnskolen
 • Individuelle opplæringsplaner
 • Pedagogiske rapportar/halvårsrapportar
 • Dokumentasjon på elevvurdering
 • Spesialpedagogiske tiltak
 • Sakkyndig tilråding
 • Melding til og korrespondanse med barnevernet
 • Disiplinære forhold
 • Helseforhold
 • Livssyn, etnisk eller språkleg bakgrunn
 • Misbruk av rusmidlar i skoletida
 • Skademeldingar til trygdeverket/forsikringsselskap
 • Enkeltvedtak*
 • Notat frå kontaktlærar/rådgjevar/sosiallærar
 • Korrespondanse mellom heim og skole
 • Søknad om utvida tid til eksamen
 • Overføringsskjema som gjeld overføring av informasjon mellom ungdomsskole og
  vidaregåande skole
* Enkeltvedtak kan omfatte ulike forhold som morsmålsundervisning, skoleskyss,
tospråklig fagopplæring, bort/utvisning m.m.

Eksempel på dokument som vert arkivert i elevmappa barnehage:

 • Signert svarbrev om mottatt plass
 • Namn, adresse og fødselsnummer
 • Namn på foreldre/føresette
 • Samtykkeskjema for barnehagen
 • Individuelle opplæringsplaner
 • Referat frå ansvarsgruppemøte
 • Pedagogiske rapportar/halvårsrapportar
 • Dokumentasjon på vurdering av barn
 • Spesialpedagogiske tiltak
 • Sakkyndig tilråding
 • Melding til, og korrespondanse med barnevernet
 • Helseforhold
 • Skademeldingar til trygdeverket/forsikringsselskap
 • Enkeltvedtak
 • Notat frå spesialpedagog/pedagogisk leiar/styrar
 • Korrespondanse mellom heim og barnehage

Eksempel på opplysningar om barn og foreldre/føresette i kulturskolen sitt fagsystem: 

 • Namn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • e-postadresse
 • Kontonummer
 • Fødselsnummer barn og føresette/foreldre
 • Kva type tilbod eleven har

Spekter

Spekter er eit ikkje-anonymt kartleggingsverkty/spørsjeskjema som vert brukt for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljø i ein skoleklasse. Spørjeskjemaet vert tilbudt både digitalt og i papirversjon. Elevar som svarar på skjemaet, gjer følgjande personopplysningar:

 • Eige namn og klasse
 • Opplysningar om eigen trivsel (venner, bråk etc.)
 • Gje opplysningar om namn på andre elevar som bråkar
 • Opplysningar om eleven sjølv er blitt mobba
 • Gje opplysningar om namn på kven som mobbar eleven
 • Opplysningar om eleven sjølv mobbar
 • Opplysningar om namn på andre elevar som blir mobba
 • Opplysningar om namn på andre elevar som mobbar

I tillegg har undersøkinga eit fritekstfelt. 

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 41 26 23 64
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra