Informasjonskapslar

Når nettstaden aukra.kommune.no. blir brukt, blir enkelte opplysingar om dette lagra på brukaren si datamaskin i små tekstfiler, kalla informasjonskapslar (engelsk: «cookies»).

Om informasjonskapslar

Informasjonskapslar blir brukt blant anna til å gi brukarar tilgang til ulike funksjonar på nettstaden, og er ein vanleg metode for å logge kva sider brukarane gjestar. Opplysingane blir nytta for å forbetre brukaropplevinga og vidareutvikle nettstaden. 

Den reviderte Ekomloven trødde i kraft 1. juli 2013 og har fått ein ny paragraf om vilkåra knytt til lagring av opplysingar i kommunikasjonsutstyr - den såkalla «cookie-paragrafen>», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysingar og behandling av desse opplysingane er ikkje tillaten med mindre brukar er informert om, og har samtykket til, kva opplysingar som blir behandla, kva formålet med denne behandlinga er og kven som behandlar opplysningane.

Nedanfor finn du informasjon om korleis informasjonskapslar/cookies blir brukt på aukra.kommune.no. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller nytte tenester på nettsidene våre, samtykkjer du i at det blir sett informasjonskapslar i din nettlesar - i og med at dei fleste nettlesarar er innstilte slik at dei automatisk aksepterer cookies. 

Formålet med cookies

Formålet med bruken vår av cookies er å innhente statistikk og informasjon om korleis besøkande bruker nettsidene våre, slik at vi kan gi mest mogeleg relevant informasjon og ei best mogeleg brukaroppleving i framtida. 

Google Analytics

aukra.kommune.no brukar google analytics.

Med bruk av analyseverktøyet Google Analytics får vi blant annan informasjon om kva sider som brukaren har vore innom og korleis brukarane navigerer mellom desse, kva nettstader brukarane kjem frå og kva einingar som blir nytta på nettstaden. Google LLC er leverandør av Google Analytics, og databehandlar for statistikken som blir samla inn.

Aukra kommune er databehandlingsansvarleg, og fastset kva opplysingar som blir samla inn og sende til Google sine servere i USA.

Anonymisering av IP-adresser

Google Analytics lagrar delar av IP-adressa til brukarar av nettstaden for å samle inn geografisk informasjon i eit avgrensa omfang. Både Datatilsynet og Google reknar IP-adresser som ein av fleire personopplysingar, og Aukra kommune har derfor aktivert funksjonen anonymizeIP for å maskere IP-adressa. På denne måten varetek vi personvernet til brukarane våre av nettstaden. Dette inneber at den siste åttebitgruppa i IP-adressene blir fjerna før lagring.

Funksjon for tilbakemelding

Nokre få brukarar vil uoppfordra leggje igjen personopplysingar via tilbakemeldingsfunksjonen vår. Vi arbeider kontinuerleg for å avgrense omfanget gjennom informasjon til brukarane våre, validering av tekst før innsending og maskering av bestemde personopplysingar i teksten, før dette blir lagra i Google Analytics.

Tredjepartar

Kommunen sine data i Google Analytics blir ikkje delt med tredjepartar utan vårt samtykkje, med unnatak av spesielle avgrensa situasjonar, som når det blir kravt ved lov. Google vil ikkje kople åtferda og bruken din på nettstaden med annan informasjon Google har.

Du kan reservere deg mot Google sine cookies ved å besøke Google sine sider om annonseinnstillingar. 

Facebook

Aukra kommune brukar Facebook for å legge ut nyhendingar eller arrangement. Vi nyttar ikkje bedriftsverktyet til Facebook Inc.

aukra.kommune.no. brukar følgjande informasjonskapslar

Informasjonskapslar
Informasjonskapsel Forklaring Domene
.ASPXANONYMOUS aukra.preprod.acos.no
1P_JAR .google.com
APISID .google.com
ASP.NET_SessionId aukra.preprod.acos.no
CONSENT .google.com
CONSENT .gstatic.com
GodkjentCookies aukra.preprod.acos.no
HSID .google.com
NID .google.com
NID .gstatic.com
SAPISID .google.com
SID .google.com
SIDCC .google.com
SSID .google.com
__AntiXsrfToken aukra.preprod.acos.no
_ga .acos.no
currentEditSprak aukra.preprod.acos.no
currentPortal aukra.preprod.acos.no
intralink_auth_lastaction aukra.preprod.acos.no
intralink_auth_token aukra.preprod.acos.no
intralink_auth_user aukra.preprod.acos.no
lang aukra.preprod.acos.no

Korleis unngå informasjonskapslar (cookies)

Dersom du ikkje vil akseptere bruken vår av <UKJENT:cookies>, kan du gå inn og trekkje tilbake samtykket ditt ved å endre innstillingane i nettlesaren slik at du anten blokkerer informasjonskapslar frå å bli lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å laste ned kvar enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapslar som er blitt lasta ned tidlegare kan også slettast av nettlesaren.

Vi gjer likevel oppmerksam på at dersom du vel å blokkere informasjonskapslar kan dette medføre at enkelte tenester på nettsider våre ikkje fungerer optimalt, eller at du ikkje får tilgang til alle delar av nettstaden vår.

Kontakt

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Personvernombodstenesta ved IKA Møre og Romsdal IKS
E-post
Mobil 92 07 65 80
Informasjonssikkerheitsleiar
Aaslaug Søreide
E-post
Telefon 90 08 85 78

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30