Aktuelt

Drift- og arealutvalet vedtok i møte 10. juni 2020, sak 5/20, å leggje ut reguleringsplan Halingshaughola til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 24. august 2020.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag overvåking av fuglebestandar i jordbrukslandskapet.

Aukra kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024.

NAV Aukra held stengt for drop-in på tysdag 19. mai 2020.

Gossen barne- ungdomsskole inviterer alle føresette for barn som skal starte i 1. klasse på skolen til hausten.

Vi følgjer smittevernreglane.

Aukra formannskap vedtok i møte den 27.04.20 å leggje Forskrift om gebyr for sakshandsaming, kontroll og tilsyn etter forureiningsregelverket ut til høyring. Høyringsfrist er 3. juni 2020.

Kulturminneplan for Aukra kommune skal rullerast.

Nå kan du søkje om midlar frå fondet "Stimuleringstiltak for næringsliv og næringsutvikling".

Aukra kommunestyre har i møte 2. april 2020, sak 21/20, vedteken å leggje ut Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjering og velferdsgoder i Aukra kommune til høyring. Høyringsfrist er 15. mai 2020.

Aukra kommunestyret har i møte 4. mars 2020 vedteken å rullere Aukra kommune sine SFO-vedtekter.