Aktuelt

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3 og 12-8, og kommunen sitt delegeringsreglement punkt 18.1, varslar Aukra kommune at det blir starta arbeid med reguleringsplan for Gossen motorsenter. Frist for merknader er 26. august 2020.

På grunn av situasjonen rundt Covid-19, så har fleire av dei kommunale lokala ikkje vore tilgjengeleg for publikum dei siste månadane. Smittevernlegen har godkjent at nokre av lokala kan nyttast av publikum under ulike føresetnader: 

Førebels er det ikkje nødvendig å avgrense anna enn hagevatning med spreiar og vatning med svetteslange eller dryppvatning. Utanom hagevatning kan ein bruke vatn som normalt.

Ved å bruke eDialog kan du vere sikker på at sensitive og teiepliktige opplysningar blir teke i vare på ein trygg måte. Mange sender dokument til kommunen med e-post. E-post kan vere ein usikker kanal. Ved å nytte tenesten eDialog kan du sende oss dokument på ein sikker måte.

Formannskapet vedtok i møte 8. juni 2020, sak 43/20, å leggje ut Lokal forskift om påslepp av olje- og feitthaldig avløpsvatn til høyring. Høyringsfrist er 31. juli 2020.

Kommunehuset og sentralbordet er ope mellom kl. 10.00 og 14.00 i perioden 22. juni til 31. august. 

Drift- og arealutvalet vedtok i møte 10. juni 2020, sak 5/20, å leggje ut reguleringsplan Halingshaughola til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 24. august 2020.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag overvåking av fuglebestandar i jordbrukslandskapet.

Aukra kommunestyre skal velje nye meddommarar og føreslå nye skjønnsmedlemmar for perioden 2021-2024.