Korona

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Saksbehandling og arkiv

Saksbehandling og arkiv

Kommunen behandlar personopplysingar i den elektroniske saks- og arkivsystemet. Opplysingane blir lagra for no- og ettertid, jf. arkivlova.

Servicessjefen er delegert behandlingsansvarleg for arkivet. Arkivleiar er delegert dagleg ansvar for drifta av kommunen sitt arkiv. Kommunen har databehandlaravtale med leverandøren.

Sak- og arkivsystemet følgjer offentlege standard (NOARK) og er tilgangsstyrt. I tillegg blir fleire fagsystem nytta innanfor dei einskilde verksemdene for saksbehandling. Der fagsystemet også er eit arkivsystem, følgjer dette NOARK Einingsleiar er ansvarleg for den daglege arkiveringa i fagsystemet.

Vi registrerer personopplysingar som namn, adresse, telefonnummer og annan relevant informasjon som går fram av henvendinga. Fødselsnummer blir registrert på nokre saker når det er nødvendig for sikker identifikasjon og for å gjere det mogeleg med elektronisk utsending av dokument. Sak- og arkivsystemet og fagsystem hentar ikkje adresse frå folkeregisteret på noverande tidspunkt. Saksdokument kan i tillegg innehalde både teiepliktig informasjon og sensitive personopplysingar.  

Kopmmunen sin offentlege journal ligg på kommunen si heimeside. Dette er ein journal over kommunen sine inngåande og utgåande dokument som blir registrert i sak- og arkivsystemet. Journalføringar i andre fagsystem blir ikkje lagde på offentleg journal. Etter tre månader blir journalar på heimesida deaktivert. Offentleg journal er heller ikkje søkbar gjennom eksterne søkjemotorar.

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarleg
Aukra kommune
E-post
Telefon 71 17 15 00
Personvernombod
Henrik Syversen
E-post
Mobil 412 62 364

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30