SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

SMIL-midlar er eit tilskot til føretak som vil gjennomføre miljøtiltak på ein landbrukseigedom. Føremålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt å redusere forureining frå jordbruket.

Kven kan søkje om SMIL-midlar?

Kva kan du få SMIL-midlar til?

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekt
  • Kulturlandskaps- og forureiningsreduserande tiltak

Korleis søkje om SMIL-midlar?

Vedlegg til søknaden

  • Gjødslingsplan
  • Journal over plantevernmiddel
  • Kart over eigd og leigd jordbruksareal som føretaket disponerer
  • Kulturminne, område som er viktige for biologisk mangfald, areal med risiko for tap av jord og næringsstoff og andre forhold av miljømessig betydning skal vere kartfesta og beskrevet.

Frist for å søkje om SMIL-midlar

Frist for å søkje om SMIL-midlar er 1. mai kvart år.

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om SMIL-midlar på Landbruksdirektoratet si heimeside.

Klage på vedtak om SMIL-midlar

Kontaktinformasjon

Jermund Vågen
Saksbehandlar landbruk
E-post
Mobil 975 70 799
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kommunehuset er ope alle kvardagar mellom kl. 10.00 og 14.00

Sentralbordet er ope mellom kl. 9.00 og 14.30