Stønad til energisparingstiltak

Enova arbeider for Noregs omstilling til lågutsleppssamfunnet. Omstillinga krev at vi kuttar utslepp av klimagassar, tar vare på forsyningstryggleiken og skapar nye verdiar. Derfor arbeider Enova for å få dei gode løysingane ut i marknaden og bidra til nye energi- og klimateknologiar.

Enova investerer årleg over to milliardar kroner av fellesskapet sine midlar i løysingar. Dette er løysingar som er med på å bygge morgondagens grøne Norge. Enovatilskotet er ei støtteordning for privatpersonar og bedrifter. Formålet med ordninga er å gi privatpersonar eit initiativ til å gjennomføre gode energi- og klimatiltak og målretta stønadstilbod til næringslivet. 

Sjekk ut Enova