Aktuelt

Nasjonalforeningen for folkehelsen Demensaksjonen samlar inn pengar til forskning på alzheimer og andre demenssjukdom. Elevar ved Gossen barne- og ungdomsskole er med på aksjonen. 

Kulturplan for Aukra kommune 2017-2020 vart vedteken i k-sak 109/16 den 13. desember 2016. Planen skal no rullerast for ei ny planperiode, 2021-2024. I den samanheng inviterer vi alle lag og organisasjonar, og andre til å kome med innspel.

Kulturplanen sine handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg skal rullerast og vert no lagt ut på høyring.

Informasjon om skolestart finn du her;

Vi har i dag fått melding om brunt vatn i fleire område i kommunen. Vi veit per tidspunkt ikkje kor mange eller kva område som er berørt av dette.

Vi ber dei som opplever dette spyle godt ut i ei kaldvasskrane til vatnet er klårt. Aukra kommune har sett i verk tiltak for å spyle ut på nettet og håper dette vil begrense omfanget av brunt vatn på nettet.