Sal av tomter på Torhaugmyra aust

Sal av tomter på Torhaugmyra aust

Storleik og pris på tomtene

 • Storleik på tomtene varierer frå 500-900 m².
 • Pris per m² er kr 860,-.
 • Du vil få opp totalprisen for eigedommen du har valt i søknadsskjemaet.
 • Prisen vert indeksregulert kvart år.

Dette er inkludert i prisen

 • Kvar tomt er tilknytt kommunal veg.
 • Leidningar for kloakk, overvatn og drikkevatn er lagt fram til tomtegrense.

Dette kjem i tillegg til prisen

Korleis reservere ei tomt?

Du kan reservere ei tomt i to månadar. Reservering av tomt krev innlogging med MinID. Nedanfor finn du ei oppskrift, korleis du må gå fram for å reservere ei tomt.

 • Gå inn på kartet.
 • Du får opp ei side der du kan velje ei tomt.
 • Du kan zoome i kartet ved å bruke enten +/- nedst til høgre, dobbeltklikke eller scrolle.
 • Klikk på eigedommen du ønskjer. Klikk på pila i høgremenyen under "Kartlagsinfo for valgt punkt". Då vil informasjon om tomta komme opp.
 • Klikk på «ting denne tomten» nedst til høgre. Du vil nå komme til tingingsskjemaet.
 • Når du har sendt inn tingingsskjemaet, vil du få ei kvittering på e-post.

Vilkår for kjøp av tomt

Nedanfor finn du dei viktigaste vilkår for kjøp av tomt. Lista er ikkje fullstendig. Ved kjøp av tomt samtykker du i retningslinjene for sal av kommunale bustadtomter til private. (PDF, 29 kB) Det er difor viktig at du les nøye gjennom retningslinjene.

 • Tomtene vert selt berre til privatpersonar.
 • Berre ei tomt per husstand jamfør retningslinjene.
 • Tomtearbeid/bygging skal vere starta opp innan eitt år etter tildelinga.
 • Du kan ikkje selje vidare ubebygd tomt.

Treng du hjelp eller meir informasjon?

Du kan ta kontakt med vår byggesaksbehandlar.

Reguleringsplan

Retningslinjer

Kontakt

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Mobil 90 95 32 58
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30