Foreldrebetaling SFO

SFO kan etter opplæringslova vere finansiert av foreldre. I Aukra kommune er det delt ansvar mellom foreldre og kommune.

Foreldrebetalinga vert kravd inn kvar månad i 12 månader. Betaling for ferietilbod for dei som berre har det, fakturerast fortløpande (k-sak 14/22).

I k-sak 59/22 om foreldrebetaling la Aukra kommunestyre til grunn SSB sin KPI-totalindeks. For 2024 legg kommunedirektøren kommunal deflator (kommunal prisindeks) til grunn. KPI = 4,85 og Kommunal deflator er 4,3%. 

Pris og type SFO-tilbod frå 1. januar 2024

Pris og type SFO-tilbod frå 1. januar 2024
Gebyr Eining Sats 2024 Merknad
A. Fulltid 1. og 2. klasse Pris per månad i 12 månader 1 220 5 dagar per veke, morgon og ettermiddag, inklusive feriar
B. Fulltid 3. og 4. klasse Pris per månad i 12 månader 2 340 5 dagar per veke, morgon og ettermiddag, inklusive feriar
C. Deltid 1. og 2. klasse Pris per månad i 10 månader 880 3 dagar per veke, morgon og ettermiddag
D. Deltid 3. og 4. klasse Pris per månad i 10 månader 1 540 3 dagar per veke, morgon og ettermiddag
E. Morgontilbod Pris per månad i 10 månader 820 Frå klokka. 07.00 fram til skolestart
F. Morgontilbod Pris per månad i 10 månader 820 Frå klokka. 07.00 fram til skolestart
G. Ettermiddagstilbod 1. og 2. klasse Pris per månad i 10 månader 1 020 Frå skoleslutt til klokka 16.30
H. Ettermiddagstilbod 3. og 4. klasse Pris per månad i 10 månader 2 140 Frå skoleslutt til klokka 16.30
I. Kjøp av enkeltdagar Pris per dag 355 Du kan kjøpe inntil 10 enkeltdagar i skoleåret
J. Ferietilbod 1. og 2. klasse Pris per veke 570 Sjå heimesida under ferietilbod.
K. Ferietilbod 3. og 4. klasse Pris per veke 570 Sjå heimesida under ferietilbod.
L. Gratis kjernetid for 1. og 2. klasse Pris per månad 0 Gossen: Måndag til fredag kl. 13.15-15.45. Julsundet: Måndag til onsdag og fredag kl. 13.00-15.30, torsdag kl. 12.10-14.40

Gratis kjernetid for alle i første og andre klasse

Alle første- og andreklassingar har rett til gratis SFO tolv timar i veka. Dette kallast «kjernetid». Ordninga med gratis kjernetid gjeld uansett om du har deltids- eller heiltidsplass til barnet. Det vil seie at det er mogleg for foreldre å ha tolv gratis timar og betale for resterande SFO-tid for barnet. 

 • Gratis kjernetid for 1. og 2. klasse er måndag til fredag frå skoleslutt og i 2,5 timar (frå kl. 13.15 – 15.45).
 • Alle frå 1. og 2. klasse kan møte på SFO i denne tida utan at det vert kravd betaling, òg dei som ikkje har SFO-plass frå før.
 • Ved påmelding til SFO må òg dei som berre skal ha gratistilbod melde seg på SFO på lik line med andre som skal ha SFO.
 • Det er ikkje særskilt skoleskyss etter SFO, heller ikkje for dei som berre har gratistilbodet.
 • I feriane når det er friveker/-dagar (innanfor same vekenummer) med minimum 2 fridagar i samanheng kan gratistida på 12 timar fordelast etter påmelding på opp til 2 dagar i veka. Merk at det er same frist for feriepåmelding som gjeld for alle andre.

Nasjonale moderasjonsorningar

 • Det er fritak for foreldrebetaling innanfor ordinær SFO-tid for barn med særskilte behov i 5. til 7. klasse (forskrift til opplæringslova § 1B-3). 
 • Foreldrebetalinga per barn kan utgjere maksimalt 6% av den samla inntekta til hushaldet (forskrift til opplæringslova § 1B-1). 
 • Det er gratis kjernetid i SFO for elevar i 1. og 2 klasse (forskrift til opplæringslova § 1B-4 fastsett også gratis kjernetid for barn på 2. årssteg fom. hausten 2023).

Kommunale moderasjonsordningar

 • Søskenmoderasjon: 25% moderasjon for barn 2, 50% moderasjon for barn 3. 
 • Familiar som har barn både i barnehage og SFO har rett på søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon vert gitt til det yngste barnet. Barn nr. 2 får 25% søskenmoderasjon og barn nr. 3 får 50% søskenmoderasjon. (k-sak 128/19).

Sjekk om du har rett til redusert foreldrebetaling for SFO

Betaling av SFO i oppseiingstida

Du må betale for SFO ut oppseiingstida.

Revidering av kommunale vedtekter 

Med omsyn til nye regelendringar skal kommunen revidere dei kommunale vedtektene (k-sak 14/22) og ta høgde for:

 • Ny regel om gratis plass til barn 3 og fleire i barnehagen, samt å harmonere endringa med den kommunale moderasjonsordninga.

Kontakt

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 91 51 01 68

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra