Aukra kommune sin kulturpris

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen.

Kven kan bli nominert til kulturprisen?

  • Enkeltpersonar 
  • Gruppe av personar
  • Lag og organisasjonar

Den nominerte må høyre til i Aukra kommune og ha vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege. Kulturprisen kan også bli gitt personar som ikkje bur i kommunen dersom føresetnadene som er nemnde ovanfor, er oppfylte. 

Kulturprisen kan ikkje bli gitt til offentlege insitusjonar eller til landsomfattanda organisasjonar som hovudsakleg finansierer arbeidet sitt med offentlege midlar, eller til personar som er tilsette av det offentlege til å drive kulturarbeid eller kulturvern.

Slik sender du inn forslag til kandidat til kultuprisen

Send nominasjonen til din Berit Drejer på e-post: berit.drejer@aukra.kommune.no

Frist for nominasjon for kulturpris 2023

Fristen er 22. september 2023.

Retningsline for tildeling av kulturpris i Aukra kommune.  (PDF, 243 kB)

Kontakt

Berit Drejer
Kulturformidlar
E-post
Mobil 90 64 47 43
Anne Jorunn Sandøy
Kultursjef
E-post
Mobil 95 90 70 55

Adresse

Besøksadresse Aukra kulturhus

Aukraringen 3

6480 Aukra