Om barneverntenesta

Om barneverntenesta

Aukra kommune har eit administrativt vertskommunesamarbeid med Molde kommune om felles barnevernteneste. Dei tilsette har hovudkontor i Molde.

Kva er barnevernet sine oppgåver?

  • Ta vare på utsatte barn. Beskytte barn mot omsorgssvikt og motverke at barn lid fysisk og psykisk overlast.
  • Å gje hjelp og støtte. Setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien.
  • Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldra si vilje, dersom tiltak i heimen ikkje er tilstrekkeleg for å ivareta behovet til barnet.

Kven samarbeider barnevernet med?

Barnevernet samarbeider med  

  • Skolar
  • Barnehagar
  • Helsestasjon
  • NAV
  • Jordmorteneste
  • Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)
  • Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT).

Kontakt

Du kan ringe barnevernet i kontortida.

Etter kontortid, ring barnevernsvakta på mobil 976 01 616.

Send sikker digital post til barnevernet.

Kontaktinformasjon

Barnevernet
Wenche Strand
E-post
Telefon 71 11 16 00
Barnevernsvakta
Mellom kl. 15.30-08.00
Mobil 976 01 616

Opningstider

Barneverntenesta
Kvardagar kl. 08.30-15.30

Adresse

Besøksadresse
Barneverntenesta
Storgata 31
6413 Molde

Postadresse
Molde kommune
Barneverntenesta
Rådhusplassen 1
6415 Molde

Kart