Barnevernvakta

Barnevernvakta

Barnevernvakta er barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid, i helgar og på heilagdagar. Du kan ringe 976 01 616. 

Når kan eg kontakte barnevernvakta?

 • Kvardagar: Mellom kl. 15.40 og 08.30
 • Heile døgnet på helg og heilagdagar. 

Telefonnummer barnevernvakt: 976 01 616

På dagtid er barnevernvakta stengt og då kan du ringe Barneverntenesta på tlf.nr. 71 11 11 60.

Når bør eg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du sjølv blir utsett for, eller kjenner til at barn eller unge blir utsett for:

 • vald eller er vitne til vald 
 • seksuelle overgrep 
 • foreldre som rusar seg 
 • omsorgssvikt 
 • kjønnslemlesting
 • tvangsgifte

Kva skjer når eg tek kontakt? 

Når du tek kontakt vil følgjande bli vurdert:

 • om situasjonen kan avhjelpast ved hjelp av råd og rettleiing 
 • om situasjonen er akutt og hjelp må iverksetjast raskt 
 • om situasjonen er alvorleg og det bør sendast melding til ordinær barnevernteneste

Vidare vil barnevernsvakta vurdere om det er best å dra heim til familien det gjeld eller at oppfølging skjer hos barnevernsvakta.

Andre kontaktpunkt

Alarmtelefon for barn og unge tlf.nr. 116 111

Barnevernvakten.no

Kontaktinformasjon

Barnevernsvakta
Mellom kl. 15.30-08.00
Mobil 976 01 616
Barnevernet
Wenche Strand
E-post
Telefon 71 11 16 00