Klarlegge grense

Klarlegge grense

Vi klarlegg gjeldande grenser når det er behov for å få målt og merka grenser for ein eigedom eller grense som ikkje tidlegare er koordinatbestemt.

Kven kan søkje om klarlegging av grense?

Eigar av eigedomen/heimelshavar, eigar av festerett, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søkje om grensepåvising.

Slik søkjer du om klarlegging av grense

Vedlegg til søknaden:

  • Kartutsnitt der det er markert kva grensepunkt som blir kravde kartlagt. Du kan for eksempel markere det på eit situasjonskart som kan bestillast hos kommunen. 
  • Dersom ikkje eigedomen er teikna inn i matrikkelkartet må søkjar sjølv teikne inn eigedomen på kartutsnittet.
  • I dei tilfella der det er eit firma som er eigar av eigedomen, må det leggjast ved firmaattest av nyare dato

Kva skjer vidare med søknaden din?

Kva skjer vidare etter du har søkt om klarlegging av grenser?

Kva kostar det?

Plansak: 06 Kartlegging av eksisterande grenser

Klage

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Bjørge Stavik
Fagleiar geomatikk
E-post
Telefon 71 17 15 26
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30