Torhaugmyra aust

Torhaugmyra aust

Det er framleis ledige tomter etter 1. tildeling på Torhaugmyra aust. Dette er tomter for einebustader.

Vi har eige skjema for melding om interesse for konsentrert busetnad på Torhaugmyra aust.

Storleik og pris på tomtene

 • Storleik på tomtene varierer frå 500-900 m²
 • Pris per m² er kr 766,-
 • Du vil få opp totalprisen for eigedommen du har valt i søknadsskjemaet.

Dette er inkludert i prisen

 • Kvar tomt er tilknytt kommunal veg
 • Leidningar for kloakk, overvatn og drikkevatn er lagt fram til tomtegrense

Dette kjem i tillegg til prisen

Korleis kjøpe ei tomt?

Skjema for kjøp av tomt krev innlogging med MinID. Nedanfor finn du ei oppskrift, korleis du må gå fram for å kjøpe ei tomt.

 • Gå inn på kartet
 • Du får opp ei side der du kan velje ei tomt.
 • Du kan zoome i kartet ved å bruke enten +/- nedst til høgre, dobbeltklikke eller scrolle.
 • Klikk på eigedommen du ønskjer. Klikk på pila i høgremenyen under "Kartlagsinfo for valt punkt". Då vil informasjon om tomta komme opp.
 • Klikk på «kjøp kommunal eigedom» nedst i feltet. Du vil nå komme til skjemaet.
 • Når du har sendt inn skjemaet, vil du få ei kvittering på e-post.

Vilkår for kjøp av tomt

Nedanfor finn du dei viktigaste vilkår for kjøp av tomt. Lista er ikkje fullstendig. Ved kjøp av tomt samtykker du i retningsline for sal av kommunale bustadtomter til private. (PDF, 29 kB) Det er difor viktig at du les nøye gjennom retningslina.

 • Tomtene vert selt berre til privatpersonar
 • Berre ei tomt per husstand jamfør retningslinjene
 • Tomtearbeid/bygging skal vere starta opp innan eitt år etter tildelinga
 • Du kan ikkje selje vidare ubebygd tomt

Treng du hjelp eller meir informasjon?

Du kan ta kontakt med vår byggesaksbehandlar.

Plankart

Regelverket

Kontaktinformasjon

Ingrid Ilestad
Saksbehandlar
E-post
Telefon 71 17 15 79
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30