Korona

Siste nytt om smittesituasjonen finn du under Aktuelt frå kommunen

Ønskjer du informasjon om vaksinering? Ta kontakt med legekontoret: 906 92 558.

Aukra kommune ventar med vidare vaksinering med AstraZeneca til FHI og legemiddelverket har gjort sine vurderingar.

Gå til temaside om koronaviruset

Koordinerande eining

Koordinerande eining

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester § 7 - 3, skal det vere ei koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i kommunen.

Oppgåver til koordinerande eining

  • Koordinerande eining skal medverke til å sikre eit heilskapleg tilbod til pasientar og brukarar med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
  • Koordinerande eining skal ha eit overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.
  • Søknad om individuell plan vert sendt til NAV.

Kva kan koordinerande eining hjelpe deg med?

  • Koordinere tenestetilbodet innanfor habilitering og rehabilitering
  • Ha oversikt over kva tenester som er tilgjengeleg i kommunen og formidle kontakt med tenester som er aktuelle i din situasjon
  • Tildele brukarkoordinator
  • Tildele individuell plan
  • Skape samhandling mellom tenesteytarar og ulike tenestestader, og arbeide for kvalitetssikring for rutinar som sikrar flyt mellom tenester
  • Vere eit knutepunkt for samarbeid mellom kommunen og dei statlege institusjonane

Slik søkjer du om tenesta

Kva kostar tenesta?

Tenesta er gratis.

Klage på vedtak

Klage på enkeltvedtak

Kontaktinformasjon

Koordinerande eining
Nina Tomren/Siri Halvorsen
Mobil 418 59 000