Informasjon frå kommunen

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapeuten har som hovudoppgåve å bistå barn og vaksne med nedsett funksjon til å oppleve mest muleg meistring og fungering i kvardagen. Fokuset vert også retta på førebygging. Ergoterapeuten jobbar saman med legar, heimetenesta, fysioterapeutar, demenskoordinator og omsorgssenteret.

Kven kan få tilbod om ergoterapi?

 • Menneske med sjukdomar eller skadar
 • Menneske med funksjonshemmingar
 • Befolkninga generelt

Oppgåver

 • Kartlegging av eigne ressursar og hjelpebehov
 • Bistå med tilrettelegging av dine omgjevingar både inne og ute, i bustaden og på arbeidsplassen
 • Kartlegging i heimen og bistand ved behov for ombygging
 • Råd og rettleiing om korleis du kan trene dine ferdigheiter gjennom praktiske gjeremål
 • Hjelpe til med å finne og søkje på tekniske hjelpemiddel som vert leigd ut gratis gjennom NAV Hjelpemiddelsentral
 • Korttidsutleige av hjelpemidla frå kommunalt lager
 • Bistå ved søknad om parkeringsbevis, ledsagerbevis
 • Tilrettelegging av målretta tilbod om habilitering eller rehabilitering

Synskontakt

Ergoterapeuten er synskontakt og kan bistå ved utprøving og søknad på synshjelpemidla samt tilrettelegging av omgjevnadar i forhold til synshemminga.

Kommunen har eigen høyrselkontakt.

Høyrselkontakt

Kontaktinformasjon høyrselkontakt

Hjelpemiddel

Ergoterapeuten er hjelpemiddelansvarleg i kommunen og kommunens kontaktperson opp mot Hjelpemiddelsentralen. Alle førespurnadar om reparasjonar, bytte og innlevering av hjelpemidla går til ergoterapeuten.

Du kan lese meir om Hjelpemiddelsentralen på NAV sine heimesider.

Korleis få tilbodet om ergoterapi?

Både innbyggjar sjølv, pårørande, og helsepersonell kan ta kontakt med ergoterapeuten.

Kva kostar det?

Ergoterapiteneste er gratis.

Kontaktinformasjon

Inger Videm
Ergoterapeut
E-post
Telefon 71 17 14 13
Mobil 474 63 956
Asgeir Stavik
Driftsleiar hjelpemiddel
E-post
Mobil 911 31 510
Høyrselskontakt i Aukra kommune
Heidi Stavik
E-post
Mobil 474 84 574

Adresse

Besøksadresse: 
Ergoterapi
Aukraringen 17
6480 Aukra