Lokale vedtak etter smittevernlova for å bremse smitte av Covid-19

Lokale vedtak etter smittevernlova for å bremse smitte av Covid-19

Utdrag fra vedtaket:

 1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Hele vedtaket følger nedenfor:

Status/bakgrunn

Justisdepartementet har gitt Fylkesmennene i oppdrag å samordne kommunane sine vedtak om karantenereglar etter smittevernlova. Dette er også etter oppmoding frå kommunane, ettersom mange av kommunane har fatta vedtak som smittereduserande tiltak lokalt.

I Møre og Romsdal har vi pr 20. mars, 29 personar som er smitta av Covid-19. Om vi ser på statistikken over smitta personar i landet, så har vi få stadfesta smitta i vårt fylke. Dei smittereduserande tiltaka som er satt i verk frå nasjonalt og lokalt nivå, kan ha hatt ein smittedempande effekt so langt.

Fylkesmannen har gjennom ei heilskapleg risikovurdering, kome fram til at det framleis er behov for å gjere lokale vedtak med like karantenereglar etter smittevernlova. Dette for å bremse smittespreiing den komande veka, og bidra til at behov ikkje overstig kapasitet i helse- og omsorgstenestene i kommunane.

Fylkesmannen ber difor alle kommunane i Møre og Romsdal om å fatte likelydande vedtak etter smittevernlovens § 4.1 bokstav d, for dei komande 7 dagar.

For at vedtaka skal vere føremålstenleg, og mest mogleg like, ber vi om at følgande vert varetatt:

 • Heimekarantene på 14 dagar for alle som kjem til kommunen frå fylka: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.
 • Personar som er naudsynte for å sikre forsvarleg drift av kritiske samfunnsfunksjonar er unnateke krav om karantene. Dette gjeld m.a. nøkkelpersonell definert i DSB sin liste over kritiske samfunnsfunksjonar.
 • Førar og naudsynt personell for vare- og passasjertransport er unntatt krav om karantene
 • Innbyggarane i Møre og Romsdal kan bevege seg mellom kommunane i fylket, og andre fylke som ikkje er nemnt over.

Vedtak vert eit supplement til karanteneplikta som følg av «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19».

Vedtak fra kommuneoverlegen i Aukra kommune

I lys av overstående fatter kommuneoverlegen i Aukra kommune følgende vedtak:

«For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegen med fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

 1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
 2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
 3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
 4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

5

b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

Vedtaket har virkning fra 20.03.2020 og gjelder til og med 27.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak. Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020.

Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Jf. understående begrunnelse er det en forutsetning at tilsvarende vedtak fattes i fortrinnsvis i fylket, og minimum for kommunene i Nordmøre og Romsdal.

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har

Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Dette er etter min vurdering ikke tilfellet for Aukra kommune og våre nabokommuner. I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Jeg anser vedtaket nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

I motsetning til vedtak av 15.03.20 er det min vurdering at vedtaket er nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Jeg er blitt kjent med at Kristiansund kommune har blitt satt i en vanskelig situasjon, og må etablere ny legevakt. Det jobbes også intensivt i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. Det er derfor min vurdering at vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenelig ut fra en helhetsvurdering. Jeg vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i regionen.

6

Etter min vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Det vurderes per i dag at man ikke skal forlenge vedtaket utover 27.03.20, og at man etter denne datoen vil følge anbefalingene fra FHI.

 

Aukra 20. mars 2020

Roald Borthne
Smittevernlege Aukra
Kommuneoverlege/helsesjef

Meir informasjon om korona finn du på heimesida