Omsorgsbustad

Omsorgsbustad

Kven kan søkje om omsorgsbustad?

Eldre, sjuke og funksjonshemma kan søkje om omsorgsbustad når eigen bustad er ueigna grunna pleie- og hjelpebehov. Du må ha behov for tenester frå heimebasert omsorg.

Korleis søkje om omsorgsbustad?

Kva skjer vidare med din søknad om omsorgsbustad?

  • Vi behandlar søknaden så snart som muleg.
  • Vi vurderer om du oppfyller vilkåra for kommunal bustad. Er det fleire søkjarar enn ledige bustadar, må vi prioritere mellom søkjarar med størst behov.
  • Du får tilsendt eit skriftleg svar om du får tildelt bustad.
  • Etter at du har motteken positivt vedtak om leige av kommunal bustad, vil du få tilsendt ein husleigekontrakt.

Kva kostar ein omsorgsbustad?

Husleigesatsane i Aukra kommune vert justert 1. januar kvart år.

Klage på vedtak om omsorgsbustad

Vedtak om tildeling av omsorgsbustad er eit enkeltvedtak som du kan klage på.

Kontaktinformasjon

Nina Kristin Tomren
Einingsleiar heimetenester
E-post
Mobil 906 02 621
Pleie og omsorg, sentralbord
Mobil 418 59 000