Omsorgsstønad (omsorgsløn)

Omsorgsstønad (omsorgsløn)

Kva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad (tidlegare omsorgslønn) kan verte gjeven til deg som har eit særleg tyngjande omsorgsarbeid for funksjonshemma barn eller vaksne med store pleiebehov. Omsorgsarbeidet må skje i eigen heim. Målet er at familien kan fortsetje å ha omsorga for sine nærmaste. 


Omsorgsstønad er ein fast sum kvar månad som gir ei godtgjersle for nokre av timane du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i heimen.

Krav til søkjar

Slik søkjer du om omsorgsstønad

Kva skjer vidare med din søknad om omsorgsstønad?

Kommunen vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt saman med andre hjelpetiltak.

Tenk over dette før du søkjer om omsorgsstønad

  • Arbeider du mange timar per månad med omsorgsarbeidet? 
  • Er arbeidt meir fysisk eller psykisk belastande enn vanleg? 
  • Inneber omsorgsarbeidet mykje nattarbeid eller avbrot i nattesøvn? 
  • Er det behov for omsorgsarbeid i periodar eller heile tida? 
  • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid? 
  • Er det snakk om omsorg for meir enn ein person?

Klage på vedtak om omsorgsstønad

Kontaktinformasjon

Nina Kristin Tomren
Einingsleiar heimetenester
E-post
Mobil 906 02 621
Pleie og omsorg, sentralbord
Mobil 418 59 000