Betalingssatsar pleie- og omsorgstenesta

Betalingssatsar pleie- og omsorgstenesta

Forskrift om egenandel for kommunale helse – og omsorgstjenester vert lagt til grunn ved eigabetaling i institusjon og i heimebasert omsorg. Satsane blir vedteke i kommunestyret årleg.

PLO: Dagopphald/dagsentertenester

PLO: Avlastning i og utanfor institusjon

PLO: Korttidsopphald/rehabilitering i institusjon/dag- eller nattopphald

PLO: Langtidsopphald og korttidsopphald over 60 døgn

PLO: Matombringing

PLO: Leige av tryggleiksalarm

PLO: Heimehjelp/praktisk bistand

PLO: Heimesjukepleie

PLO: Brukarstyrt personleg assistent

Kontaktinformasjon

John Helge Frøystad
Rådgjevar økonomi
E-post
Mobil 924 23 668