Informasjon frå kommunen

Gebyr for plansaker

Gebyr for plansaker

Gebyr for kommunen sine tenester vert vedtatt av kommunestyret kvart år. Satsane gjeld frå 01.01.2020.

4-1 Reguleringsplanar i samsvar med overordna plan

4-2 Reguleringsplanar ikkje i samsvar med overordna plan

4-3 Endring av reguleringsplan

4-4 Møter

5 Øvre grense for betalingsgebyr

6. Avvising av planforslag

7. Tilbaketrekking av planforslag

8. Konsekvensutgreiing

9. Utbyggingsavtalar

10. Spesielle avgjerder

Kontaktinformasjon

Svein Rune Notøy
Arealplanleggar
E-post
Telefon 71 17 15 33