Foreldrebetaling barnehage

Stortinget fastsett maksprisen i barnehage årleg i statsbudsjettet. Foreldrebetaling i Aukra kommune følgjer statleg vedteken makspris (k-sak 58/22).

Om foreldrebetaling barnehage

  • Kommunen fastsett administrativt foreldrebetaling for deltidstilbod med 10% påslag og administrasjonstillegg (k-sak 59/15).
  • Foreldrebetaling blir kravd inn med lik månads betaling over 11 månader i barnehageåret (k-sak 59/15). 
  • Det vert kravd ekstra betaling for kost i barnehagane. 
  • Barnehagane sine samarbeidsutval vurderer i samarbeid med styrarane satsen for betaling av mat.

 

Foreldrebetaling barnehage frå 1. januar 2024

Foreldrebetaling barnehage frå 1. januar 2024
Full plass (100%) 4 dagar i veka (80%)
3 000 kr 2 400 kr

Nasjonale moderasjonsordningar

  • Søskenmoderasjon: 30 % rabatt for barn 2. Barn 3 og /eller fleire barn har gratis plass (gratis plass vedteken av Stortinget frå hausten 2023).
  • Ingen foreldre skal betale meir enn 6 prosent av hushaldet si samla inntekt til barnehagen. 
  • 20 timar gratis kjernetid for barn på 2, 3, 4 og 5 år, og for barn med utsett skolestart, og som bur i hushald med låg inntekt.
  • Låg inntekt er per 1. august 2023 definert som kr 615 590.  

Kommunale moderasjonsordningar 

Familiar som har barn både i barnehage og SFO har rett på søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon vert gitt til det yngste barnet. Barn nr. 2 får 25 % søskenmoderasjon og barn nr. 3 eller fleire får 50 % søskenmoderasjon. (K-sak 128/19)

Revidering av kommunale vedtekter 

Med omsyn til nye regelendringar skal kommunen revidere dei kommunale vedtektene (k-sak 105/12) for Aukrabarnehagen og ta høgde for:

  • Ny regel om gratis plass til barn 3 og fleire i barnehagen, samt å harmonere endringa med den kommunale moderasjonsordninga.
  • Indeksregulering av pris for å hente barn etter stengetid.  Prisen på kr 250 per påbyrja halvtime var vedteken i 2012 og har ikkje vore indeksregulert.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Her finn du meir informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Betaling ved for seint henting

Vert barnet henta etter stengetid kl. 16.30, vert føresette belasta med eit beløp på kr 250,- per barn.

Kontakt

Marianne Bolghaug
Pedagogisk rådgjevar
E-post
Mobil 91 51 01 68

Opningstider

Kommunehuset

Ekspedisjon: Kl. 10.00 til 14.00

Sentralbord: Kl. 9.00 til 14.30

Adresse

Aukra kommunehus

Nyjordvegen 12

6480 Aukra