Rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for hushald med låg inntekt.

Kven kan få redusert foreldrebetaling?

Barnehagar i Noreg, private og offentlege/kommunale, skal ikkje ta meir i brukarbetaling enn 6 % av hushaldet si samla skattbare inntekt. Det vil seie at om samla inntekt er lågare enn kr 557 333,-, så har familien rett til redusert månadleg betaling for barnehageplassen.

Dersom inntekta til hushaldet er lågare enn kr 548 500,- per år, har barn på 2, 3, 4 og 5 år (og barn med utsett skolestart) rett til 20 timar i veka gratis kjernetid i barnehagen. Kjernetida i barnehagen i Aukra er frå kl. 10.00-14.00 kvar dag.

Informasjon om foreldrebetaling

Slik søkjer du om redusert foreldrebetaling

Klage på vedtak om foreldrebetaling

Vedtak om foreldrebetaling kan du klage på. 

Klage på enkeltvedtak

Lese meir om ordninga om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Meir informasjon om ordninga finn du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Kontaktinformasjon

Sissel Oliv Garseth
Styrar
E-post
Telefon 71 17 14 40
Mobil 906 04 459
Synnøve Karin Rishaug
Styrar
E-post
Telefon 71 17 14 88
Mobil 905 71 168
Aukra kommune
Post- og besøksadresse: Nyjordvegen 12, 6480 Aukra
E-post
Telefon 71 17 15 00

Opningstider

Kommunehuset
Kvardagar mellom kl. 08.30 og 15.30

Adresse